In bài viết

Cách tính số giờ dạy của giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học

(Chinhphu.vn) – Những giáo viên được phân công làm chủ nhiệm lớp được giảm 3 tiết/tuần trong tổng số tiết thực dạy các môn học theo chương trình tiểu học để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.

26/08/2019 07:20

Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Sáng (Gia Lai), định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần, giáo viên làm công tác chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần. Nhưng trên thực tế giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học hiện nay phải thực hiện dạy đủ 20 tiết các môn học quy định và thêm 1 tiết chào cờ, 1 tiết sinh hoạt cuối tuần và 10 phút sinh hoạt đầu buổi học.

Ngoài ra, mỗi tháng, giáo viên chủ nhiệm phải có 1-2 buổi quản lý lớp lao động (chưa tính đến các buổi phong trào văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, gọi học sinh đi học,..). Như vậy những giáo viên chủ nhiệm lớp đã thực hiện hết và nhiều hơn thời gian, số tiết quy định chung là 23 tiết/tuần.

Ông Sáng hỏi, những tiết như chào cờ, sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt đầu buổi học, lao động có được tính vào số tiết giảng dạy cho giáo viên chủ nhiệm hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 36/1999/TT-BGDĐT ngày 27/9/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành giáo dục và đào tạo, thời gian làm việc của giáo viên tiểu học là 40 giờ/tuần.

Đối với giáo viên tiểu học ngoài việc giảng dạy các môn học theo chương trình với số tiết quy định là 23 tiết/tuần (quy đổi ra giờ làm việc là 15,33 giờ) thì giáo viên tiểu học còn 24,67 giờ/tuần để làm các công việc khác như: Chuẩn bị bài (soạn bài), dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, chấm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ học sinh, họp hội đồng, làm việc với cha mẹ học sinh, tổ chức các hoạt động lao động, giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động chung của nhà trường…, và làm các công việc khác do hiệu trưởng phân công.

Đối với những giáo viên được phân công làm chủ nhiệm lớp, theo quy định được giảm 3 tiết/tuần trong tổng số tiết thực dạy các môn học theo chương trình tiểu học để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm như:

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

-  Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

- Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ của học sinh;

- Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Như vậy, những tiết chào cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động như sinh hoạt đầu buổi học, lao động là hoạt động của nhà trường và lớp học mà giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện theo nhiệm vụ (nêu trên) và thời gian để làm những việc này được tính vào trong 3 tiết dạy được giảm/tuần, nên không được tính vào số tiết giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm.

Chinhphu.vn