In bài viết

Cách tính thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu (Bến Tre) hoạt động môi giới bất động sản, trụ sở chính tại TPHCM. Trong năm 2022, công ty bà có ký kết hợp đồng môi giới với các khách hàng là cá nhân có quyền sử dụng đất tại Bình Phước. Để tiện giao dịch pháp lý, công ty bà ký kết hợp đồng ủy quyền toàn phần về thửa đất đó.

08/03/2023 09:02

Đến khi bán được thửa đất, công ty bà Diệu xuất 1 hóa đơn dịch vụ môi giới và 1 hóa đơn thù lao ủy quyền. Đến thời điểm nhận sổ đất, Chi cục Thuế ở Bình Phước yêu cầu công ty bà nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai là 1% của 10% thuế GTGT của phí môi giới và phí thù lao ủy quyền liên quan đến các thửa đất.

Theo bà tìm hiểu Khoản 1b Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, công ty phải nộp thuế GTGT vãng lai khi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chứ không phải quy định trên hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bà Diệu hỏi, công ty bà là nhận môi giới và nhận ủy quyền bất động sản như trên có được xem như là hoạt động chuyển nhượng bất động sản không? Nếu được xem là hoạt động chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế TNDN vãng lai theo Khoản 2b Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC được tính như thế nào?

Cục Thuế tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, quy định:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật...".

Theo trình bày thì công ty bà có ký hợp đồng môi giới bất động sản cho khách hàng là cá nhân có quyền sử dụng đất và đồng thời ký hợp đồng ủy quyền toàn phần về thửa đất (quyền sử dụng đất).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp công ty bà khi bán thửa đất (quyền sử dụng đất) được ủy quyền toàn phần thì thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

Riêng về thuế TNDN thì doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không thuộc đối tượng nộp thuế TNDN.

Mai Chi