In bài viết

Cách tính thuế đối với các dịch vụ tại bệnh viện

(Chinhphu.vn) – Bệnh viện của ông Trương Kim Tấn (Quảng Nam) là công ty cổ phần, có cho các đơn vị bên ngoài thuê mặt bằng để làm dịch vụ căng tin, trông giữ xe và cho thuê bãi đỗ xe taxi. Nguồn thu từ các đơn vị này nộp cho bệnh viện theo tháng.

15/03/2018 10:02

Ông Tấn hỏi, bệnh viện của ông phải thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các dịch vụ này như thế nào? Căn cứ văn bản nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

Tại Điều 6 quy định, “căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất”.

Tại Khoản 1, Điều 7 quy định:

“Điều 7. Giá tính thuế

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT…”.

Theo Điều 11, “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này...”.

Khoản 2, Điều 13 của Thông tư quy định:

“2. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:...

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%” .

Tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định về nộp thuế TNDN theo phương pháp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu:

“Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

Đối với hoạt động khác: 2%.”

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về nộp thuế TNDN theo kê khai:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:

“1. Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế TNDN…”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“Điều 11. Thuế suất thuế TNDN

1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN là 22%, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

... Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%”.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về khai thuế GTGT.

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bệnh viện của ông Tấn có ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với các đơn vị bên ngoài để các đơn vị bên ngoài thực hiện dịch vụ căng tin, dịch vụ trông giữ xe; và cho thuê bãi đỗ xe taxi thì:

Bệnh viện thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN đối với khoản thu nhận được từ việc cho thuê mặt bằng trên như sau:

- Trường hợp bệnh viện đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Về thuế GTGT: Áp dụng tỷ lệ tính thuế GTGT 5% trên doanh thu nhận được.

Về thuế TNDN: Bệnh viện kê khai, nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ 5% trên doanh thu nhận được từ hoạt động cho thuê mặt bằng nêu trên.

- Trường hợp bệnh viện đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Về thuế GTGT: Đối với hoạt động cho thuê mặt bằng nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Về thuế TNDN: Kể từ ngày 1/1/2016, thu nhập tính thuế từ các hoạt động nêu trên của bệnh viện áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

- Các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng của bệnh viện để cung cấp các dịch vụ căng tin, trông giữ xe... có trách nhiệm kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương theo quy định.

Chinhphu.vn