In bài viết

Cách xác định chi phí xã hội, chi phí quản lý chung của nhà thầu

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Đình Tính (Quảng Bình) hỏi, tại Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT có Mẫu số 12B (Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia), vậy tại cột số 4 chi phí xã hội được tính bằng bao nhiêu % của lương cơ bản? Các tài liệu chứng minh kèm theo là gì?

17/02/2020 07:02

Tại cột số 5 chi phí quản lý được tính bằng bao nhiêu % của lương cơ bản? Có tính theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 được hay không? Có văn bản nào quy định lấy bao nhiêu % lương cơ bản hay không? Các tài liệu chứng minh kèm theo là gì? Cột 6 Lợi nhuận được tính như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 12B phần thứ ba Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chi phí xã hội, chi phí quản lý chung bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; chi phí quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia... Nhà thầu liệt kê các chi phí này kèm theo các tài liệu chứng minh.

Theo đó, việc xác định chi phí xã hội, chi phí quản lý chung của nhà thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn