In bài viết

Cách xác định gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn hay tư vấn

(Chinhphu.vn) – Ông Tống Ngọc Thưởng (Bắc Kạn) hỏi, 2 gói thầu lập đề cương và dự toán kinh phí dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và gói thầu khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản có thuộc quy định tại Khoản 8 và Khoản 9, Điều 4 Luật Đầu thầu hay không?

06/02/2020 08:02

Thực hiện Khoản 5, Điều 28 Luật Khoáng sản, UBND cấp tỉnh phải khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Ông Thưởng phải thực hiện 2 gói thầu:

- Gói thầu số 1: Gói thầu lập đề cương và dự toán kinh phí dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản;

- Gói thầu số 2: Gói thầu khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Ông Thưởng hỏi, 2 gói thầu nêu trên có thuộc quy định tại Khoản 8 và Khoản 9, Điều 4 Luật Đầu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 9, Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán;

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác;

- Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Theo đó,  gói thầu số 1 là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo quy định nêu trên.

Việc xác định gói thầu còn lại là cung cấp dịch vụ phi tư vấn hay tư vấn cần căn cứ vào quy mô, phạm vi, tính chất công việc của gói thầu trên cơ sở quy định đã nêu.

Chinhphu.vn