In bài viết

Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ

(Chinhphu.vn) – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam về công tác CCHC của tỉnh.

29/07/2018 17:29

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác CCHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam. Ảnh VGP/ Lê Sơn

Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, công tác CCHC năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, Tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính đến năm 2018 với việc xác định rõ các mục tiêu trọng tâm cần phải thực hiện.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban để chỉ đạo trực tiếp, nhanh nhất công tác CCHC của tỉnh.

Quảng Nam xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC bằng việc ban hành Quyết định về quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đối với công tác CCHC. Trong đó, xác định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó trong việc thực hiện CCHC gắn với các hình thức xử lý trách nhiệm.

Đến nay, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành 93 văn pháp quy phạm pháp luật nhằm quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế của tỉnh.

Đó là, cơ chế và chính sách có tính đột phá như hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm, chính sách khuyến khích doanh nghiệp vào nông nghiệp, quy định miễn thuế đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao.

Thực hiện mục tiêu “3 giảm” trong cải cách thủ tục hành chính

Quảng Nam xác định rõ cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá của tỉnh nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu 3 giảm: “Giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí”, nhất là việc tập trung tháo gỡ các cơ chế, chính sách, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực “nóng” như đất đai, xây dựng, hộ tịch, người có công, nông nghiệp...

Tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt danh mục cắt giảm đối với 801 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành. Thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả đối với 1.351 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 17 sở, ngành và 3 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Tính đến nay, đã có 365/1.234 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành được thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì, phát huy có hiệu quả các mô hình, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính như  đến tận nhà làm thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân cho người già yếu, tàn tật, chuyển qua đường bưu điện cho người ở xa, người có nhu cầu.

Đến nay, Quảng Nam đã triển khai cung cấp 442 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Với những kết quả nêu trên, năm 2017, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Nam đã tăng 3 bậc (từ thứ 10 năm 2016 lên thứ 7/63 tỉnh, thành phố); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2016 và năm 2017 đều nằm trong nhóm có điểm số trung bình cao.

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh VGP/Lê Sơn

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong công tác CCHC mà tỉnh Quảng Nam đạt được thời gian qua.

Đó là, tỉnh đã tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, Ban chỉ đạo CCHC do Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp làm Trưởng ban đã chỉ đạo thường xuyên các nhiệm vụ; tỉnh ban hành nhiều văn bản phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương; tiến hành kiện toàn, sắp xếp bộ máy tại một số cơ quan, đơn vị; có nhiều đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, mở nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; đã triển khai 442 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 39 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, công khai minh bạch; tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, một số Trung tâm Hành chính công hoạt động tích cực, một số cách làm đem đến sự hài lòng của người dân như làm chứng minh thư nhân dân tại nhà cho người già, người tàn tật…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt; vẫn còn văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh chưa đáp ứng về thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính; công tác tinh giản biên chế còn bất cập; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại; Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ chưa kết nối liên thông để luân chuyển hồ sơ trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước bằng phương thức điện tử…

Không đặt thêm thủ tục khi tham mưu xây dựng văn bản

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Lãnh đạo Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Trước hết, tỉnh cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW  ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến” và "tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với cải cách hành chính của các địa phương để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rút ngắn thời gian ban hành văn bản. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn không đặt thêm thủ tục hành chính trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh theo đúng quy định”.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Quảng Nam tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 23/4/2017.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận điện năng, phát triển du lịch..., tăng cường công khai, minh bạch, tổ chức tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định; lưu ý cần có hướng dẫn điền biểu mẫu bằng điện tử, hướng dẫn ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người tàn tật, phụ nữ có thai... khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền của tỉnh tiếp nhận qua các kênh thông tin khác nhau; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

”Có các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian vừa qua. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực“, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ phục vụ quản lý, xử lý công việc chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, nhằm triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, đáp ứng lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, tỉnh cần tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC./.

Lê Sơn