In bài viết

Cán bộ biệt phái có được hưởng thu nhập tăng thêm?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hương làm kế toán tại ban quản lý dự án nhóm II của huyện. Giám đốc hiện tại được biệt phái từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng về, vẫn hưởng lương từ phòng cũ. Các chế độ phụ cấp và thêm giờ được ban quản lý dự án chi trả.

01/06/2020 16:20

Theo Điểm b, Khoản 7, Điều 8 Thông tư 06/2019/TT-BTC thì “trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiệm được, chủ đầu tư, ban quản lý dự án xác định hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa 1,0 (một) lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho các đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC”, nhưng theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC, từ Điều 11 đến Điều 14 dành cho ban quản lý dự án nhóm I, ban quản lý dự án của bà Hương thuộc nhóm II là áp dụng từ Điều 15.

Bà Hương hỏi, ban quản lý dự án của bà có được chi trả thu nhập tăng thêm cho Giám đốc biệt phái về công tác không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Về chi thu nhập tăng thêm đối với người lao động thuộc ban quản lý dự án nhóm II được quy định tại Đểm a, Khoản 12, Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quy định như sau:

“b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

Theo câu hỏi, Giám đốc ban quản lý dự án nhóm II của huyện được biệt phái từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng và đang hưởng tiền lương từ phòng cũ nên không phải là đối tượng hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Chinhphu.vn