In bài viết

Cán bộ hợp đồng tại Quỹ Hỗ trợ nông dân có được phụ cấp?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp cán bộ được tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng, không thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam, việc chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ này được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động và theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC.

15/02/2021 11:02

Đơn vị bà Đặng Thị Hà (Hà Nam) có cán bộ (hợp đồng) phụ trách nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nay được cơ cấu vào thành viên Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh theo Mục b Điểm 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bà Hà hỏi, ngoài chi trả lương và các khoản đóng góp theo lương thì cán bộ này có được hưởng tiền phụ cấp thành viên của Ban điều hành không?

Ngoài ra, các thành viên của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh chủ yếu là kiêm nhiệm từ giám đốc đến kế toán và thủ quỹ. Vậy, theo Mục b Điểm 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC tiền chi trả phụ cấp những đối tượng này có được áp dụng mức chi phụ cấp kiêm nhiệm tối đa 0,8 lần lương ngạch bậc hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC, chi cho cán bộ, viên chức, người lao động của Quỹ Hỗ trợ nông dân gồm có:

"a) Chi lương, BHXH, BHYT và các khoản phải nộp theo lương cho cán bộ, nhân viên của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Chi phụ cấp cho cán bộ thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam các cấp được phân công trực tiếp quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân. Mức chi tối đa không quá 0,8 lần lương theo ngạch bậc của cán bộ Hội được phân công quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân

c) Chi phụ cấp cho cán bộ tham gia chỉ đạo, quản lý và cán bộ Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định của pháp luật (nếu có)".

Trường hợp cán bộ thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam được phân công trực tiếp quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thì được hưởng phụ cấp theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC (không quá 0,8 lần lương theo ngạch bậc của cán bộ đó).

Trường hợp cán bộ được tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng, không thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam, việc chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ này được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động và theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC.

Trường hợp thành viên Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh (giám đốc, kế toán, kiểm toán) là cán bộ thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh kiêm nhiệm thì được hưởng mức phụ cấp (tối đa không quá 0,8 lần lương theo ngạch bậc của cán bộ được phân công quản lý, điều hành Quỹ) quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC.

Đối với các cán bộ khác tham gia chỉ đạo, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân (không thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân) thì thực hiện chi trả phụ cấp theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 69/2013/TT-BTC.

Chinhphu.vn