In bài viết

Cán bộ không chuyên trách cấp xã có được tính thời gian đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Trọng Kim (tỉnh Khánh Hòa) nhập ngũ tháng 3/2002, xuất ngũ tháng 2/2005. Từ tháng 4 đến tháng 11/2006 ông làm phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, từ tháng 12/2006 đến nay làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và có đóng BHXH.

01/04/2023 08:02

Ông Kim hỏi, thời gian ông trong quân ngũ và thời gian ông làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được cộng nối BHXH không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ, trường hợp ông Trần Trọng Kim nhập ngũ tháng 3/2002 xuất ngũ tháng 2/2005 về địa phương thuộc diện hưởng sinh hoạt phí (bản thân không phải đóng BHXH, được hưởng hai chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và chế độ tử tuất); không được tính thời gian để hưởng chế độ hưu trí.

Căn cứ quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều 2, Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, trường hợp ông Kim có thời gian từ tháng 4/2006 đến tháng 11/2006 làm Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã là cán bộ không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không được tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ BHXH.

Chinhphu.vn