In bài viết

Cán bộ kiêm nhiệm bình xét thi đua tại cơ quan nào?

(Chinhphu.vn) - Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

07/03/2022 07:02

Bà Đoàn Thị Vân Khánh (Hà Nam) hỏi, khi bình xét danh hiệu thi đua cuối năm, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm giám đốc Trung tâm Chính trị huyện có thể được bình xét theo chỉ tiêu của Trung tâm Chính trị huyện không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định, cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Như vậy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện thì được bình xét thi đua cuối năm tại Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Chinhphu.vn