In bài viết

Căn cứ áp dụng mức ưu đãi phụ cấp nghề y tế

(Chinhphu.vn) – Ông Quang Cường (Nghệ An) là viên chức tại một bệnh viện thành phố hạng II tương đương với tuyến huyện và là bệnh viện tự chủ nhóm 1. Ông Cường hỏi, ông có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40-70% lên mức 100% không?

09/03/2024 07:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc xác định bệnh viện thành phố hạng II có tương đương với tuyến huyện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của bệnh viện.

Trường hợp UBND tỉnh xác định bệnh viện là bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì được áp dụng thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ theo quy định.

Chinhphu.vn