In bài viết

Căn cứ đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

(Chinhphu.vn) – Trước ngày 1/9/2016, việc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 31 Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

04/10/2019 11:20

Ông Phạm Ngọc Kiên (TPHCM) hỏi, trước thời điểm Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành, hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực nào cần tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Ông Kiên cũng muốn biết, với dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng trước thời điểm Thông tư 17/2016/TT-BXD ban hành thì sau thời điểm Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực, chủ đầu tư có phải chấm dứt các hợp đồng với các nhà thầu không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng như quy định của Thông tư 17/2016/TT-BXD không, hay vẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng như quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP theo Điều 3 quy định chuyển tiếp của Nghị định 42/2017/NĐ-CP?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trước ngày 1/9/2016, việc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng được chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng phù hợp theo các quy định nêu trên tại thời điểm trước khi Thông tư số 17/2016/TT-BXD có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết.

Chinhphu.vn