In bài viết

Căn cứ điều chỉnh hợp đồng xây dựng

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Trần Minh Vương (Quảng Ninh) ký hợp đồng EPC khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật; EPC xây dựng sân phân phối 500 kV, hợp đồng trọn gói. Trong quá trình triển khai, do mặt bằng bàn giao thực tế bị thiếu so với diện tích sân phân phối được duyệt, hai bên thống nhất triển khai thiết kế trên mặt bằng bàn giao hiện trạng.

22/02/2021 14:02
Việc giảm diện tích này không làm thay đổi quy mô sân phân phối. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc được quy định theo hợp đồng. Sân phân phối đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ông Vương hỏi, việc giảm diện tích này có được coi là giảm quy mô phần xây dựng thuộc sân phân phối không? Có phải điều chỉnh hợp đồng EPC không? 

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi chưa nêu rõ thông tin cần thiết để xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, do đó Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Đề nghị ông nghiên cứu các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hợp đồng xây dựng như: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng để thực hiện.

Chinhphu.vn