In bài viết

Căn cứ điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng

(Chinhphu.vn) - Căn cứ hợp đồng đã ký, khi thực hiện việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng phải phù hợp với Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

04/09/2020 08:02
Công ty ông Đinh Xuân Trọng (Hà Nội) tham dự gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ dự thầu của công ty tuân thủ theo khối lượng khảo sát trong hồ sơ mời thầu.

Ngay sau khi phê duyệt kết quả trúng thầu và ký hợp đồng, chủ đầu tư yêu cầu công ty ông Trọng lập nhiệm vụ khảo sát. Kết quả thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát đã cắt giảm khối lượng so với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng vừa ký với lý do là trước khi mời thầu chưa phê duyệt nhiệm vụ khảo sát.  Ông Trọng hỏi, chủ đầu tư làm vậy là đúng hay sai?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Khi triển khai các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký để thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công phải thực hiện theo nội dung hợp đồng, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.

Căn cứ hợp đồng đã ký, khi thực hiện việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng phải phù hợp với Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn