In bài viết

Căn cứ hồ sơ để ra quyết định hưởng thêm trợ cấp thương tật

(Chinhphu.vn) – Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định hưởng thêm trợ cấp thương tật.

13/12/2017 10:02

Ông nội của ông Nguyễn Đức Dương (TP. Hà Nội) sinh năm 1942, tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhập ngũ tháng 2/1968, bị thương năm 1972 với tỷ lệ thương tật 16%. Tháng 5/1976 chuyển ngành về Xí nghiệp May Mặc, thuộc Cục Công nghiệp Hà Nội, tháng 12/1993 nghỉ mất sức lao động. Ông nội của ông có thời gian thực làm việc là 25 năm 10 tháng, thời gian quy đổi là 19 năm 5 tháng.

Năm 2006, ông nội của ông Dương được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội cho giám định lại thương tật và xác định tỷ lệ mất sức lao động do thương tật là 25%, được cấp thẻ thương binh, nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp thương binh, chỉ được hưởng trợ cấp mất sức lao động. Ông Dương hỏi, trường hợp ông của ông có được hưởng cả 2 chế độ là trợ cấp thương binh và mất sức lao động không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì, nộp cho cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định hưởng thêm trợ cấp thương tật.

Đề nghị ông gửi đơn và hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi quản lý hồ sơ của ông) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn