In bài viết

Căn cứ hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Xuân Mỹ (Thái Nguyên) nhập ngũ tháng 8/1970 tại Đội 2, Tiểu đoàn 6, Sư đoàn 304.3, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực quân đội Mỹ rải chất độc hóa học, phục viên năm 1974. Năm 2004, ông được hưởng chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

15/12/2016 09:02

Cuối năm 2013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên yêu cầu ông Mỹ nộp hồ sơ gốc và các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, hồ sơ gốc của ông lưu tại Ban Chỉ huy quân sự huyện đã bị thất lạc. Tháng 2/2014, ông bị dừng hưởng chế độ để kiểm tra hồ sơ. Ông Mỹ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết chế độ của ông.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 27 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: “Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30/4/1975 trở về trước”.

Trường hợp của ông đã được giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên ra quyết định tạm đình chỉ chế độ ưu đãi đối với ông là đúng theo quy định.

Trường hợp của ông phản ánh có thời gian nhập ngũ tháng 8/1970 tại Đội 2, Tiểu đoàn 6, Sư  đoàn 304.3, đề nghị ông liên hệ với Bộ Quốc phòng là cơ quan giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội để có căn cứ pháp lý chứng minh thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học.

Chinhphu.vn