In bài viết

Căn cứ lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Việt Cường (Bắc Ninh) đã lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT trước ngày 31/12/2020.

24/01/2021 07:20

Ông Cường hỏi, sau ngày Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực chỉ có riêng công ty ông đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm… theo yêu cầu trong nội dung công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất của dự án nêu trên thì khi đó UBND tỉnh sẽ quyết định chủ trương đầu tư ngay theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hay phải thực hiện việc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14? Việc nhà đầu tư được lựa chọn theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đối với trường hợp quyết định chủ trương đầu tư có được coi là nhà đầu tư đã trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chấp thuận nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020. Trong đó, dự thảo Nghị định dự kiến hướng dẫn điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp đang thực hiện theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Ông có thể theo dõi, cập nhật tiến độ xây dựng Nghị định nêu trên để nghiên cứu, áp dụng trong quá trình thực hiện.

Chinhphu.vn