In bài viết

Căn cứ lựa chọn tư vấn thẩm tra thiết kế

(Chinhphu.vn) - Trường hợp không tự thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư có quyền lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng. Việc lựa chọn tư vấn thẩm tra thực hiện theo pháp luật về đấu thầu đối với những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

08/11/2022 11:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Như Đông (Khánh Hòa), Khoản 27, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định, chủ đầu tư được quyền tự tổ chức thiết kế, thẩm tra nếu đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề.

Tại Khoản 4, Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định, việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng quy định tại Khoản 6, Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 được quy định như sau:

"a) Trong quá trình thẩm định, trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra chưa đủ cơ sở để kết luận thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra;

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;".

Ông Đông hỏi, vậy đối với thẩm tra, thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, trường hợp nào bắt buộc đơn vị thẩm tra phải độc lập với chủ đầu tư?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 27, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

Tuy nhiên, đối với các công trình được quy định tại Khoản 6, Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 24, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây dựng; việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với những công trình như đã nêu được quy định tại Khoản 4, Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp không tự thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư có quyền lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng.

Việc lựa chọn tư vấn thẩm tra thực hiện theo pháp luật về đấu thầu đối với những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn