In bài viết

Căn cứ phân hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Vũ Tuấn Huy (TP. HCM) hỏi: Căn cứ nào để phân biệt chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng hạng 1 và hạng 2; chủ nhiệm lập dự án, giám đốc tư vấn quản lý dự án nhóm A và nhóm B? Cá nhân thuộc tổ chức muốn được cấp các chứng chỉ nêu trên thì cần điều kiện gì, thực hiện theo văn bản nào?

12/12/2016 11:20

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc phân hạng các chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng và điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 48, Điều 49, Điều 54 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đề nghị thực hiện theo quy định của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 1/9/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn