In bài viết

Căn cứ thuê tư vấn kiểm toán dự án vốn Nhà nước

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Việt Hiếu (TPHCM) hỏi, dự án sử dụng vốn Nhà nước (không phải dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A) nếu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán thì nghĩa là đã xem xét yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của người phê duyệt quyết toán có đúng không?

25/12/2018 07:02
Ông Hiếu tham khảo Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC về kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thấy hướng dẫn:

“1. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn Nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại, trường hợp cần thiết cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Theo yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của người phê duyệt quyết toán, người có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật về đấu thầu) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”.

Ông Hiếu hỏi, vậy chủ đầu tư đã đủ căn cứ thừa hành và lựa chọn nhà thầu kiểm toán hay chưa, hay vẫn phải có các văn bản yêu cầu hay báo cáo khác về việc cần thiết phải thuê tư vấn kiểm toán của cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán và người phê duyệt quyết toán thì chủ đầu tư mới được thuê tư vấn kiểm toán dù kế hoạch lựa chọn nhà thầu có phê duyệt gói thầu tư vấn kiểm toán?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước:

“6. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 như sau:

“1. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn Nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại, trường hợp cần thiết cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Theo yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của người phê duyệt quyết toán, người có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật về đấu thầu) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”.

Như vậy, đối với những dự án còn lại (trừ các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A); trường hợp cần thiết cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; sau khi được người phê duyệt quyết toán chấp thuận, chủ đầu tư mới được thuê tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Chinhphu.vn