In bài viết

Căn cứ xác định cấp doanh nghiệp khi chọn nhà thầu

(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau thời điểm Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thì việc xác định cấp doanh nghiệp phải căn cứ theo quy định của Nghị định này.

12/09/2018 10:02

Ông Từ Anh Nguyên (Bến Tre) đang xét thầu gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ. Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh được chủ đầu tư phê duyệt ngày 5/3/2018. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 12/3/2018 đến 14h ngày 19/3/2018.

Tuy nhiên, ngày 11/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyên hỏi, khi xét thầu tư cách hợp lệ của nhà thầu về cấp doanh nghiệp được xét theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP hay Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Theo đó, việc xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phải căn cứ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trường hợp gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau thời điểm Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thì việc xác định cấp doanh nghiệp phải căn cứ theo quy định của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

Chinhphu.vn