In bài viết

Căn cứ xác định công chức

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Phi (Vĩnh Long) đăng ký tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức do UBND tỉnh tổ chức và trúng tuyển vị trí chuyên viên, vào làm việc tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các quyết định thi tuyển, kế hoạch, thông báo đều ghi là công chức.

24/08/2023 09:02

Tuy nhiên khi tìm hiểu các quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì ông Phi không được xác định là công chức và khi nhận được quyết định tuyển dụng thì ghi là tuyển dụng người làm việc. Ông Phi hỏi, ông có phải là công chức và có được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Quy định về những người là công chức được thực hiện theo Luật Cán bộ, Công chức, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ và Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

Đồng thời, phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Phi liên hệ với tỉnh Vĩnh Long (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn