In bài viết

Căn cứ xác định phí thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tân (Quảng Ngãi) hỏi: Trường hợp chủ đầu tư đã thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước khi thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì cơ quan Nhà nước thu bằng mức phí quy định hay chỉ được tính thu bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định theo Khoản 4, Điều 4 Thông tư 209/2016/TT-BTC?

14/03/2018 11:02

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm d, Khoản 2 và Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định:

“d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại Điểm a khoản này”.

“4. Đối với những dự án đầu tư quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, nhưng cơ quan Nhà nước không đủ điều kiện thẩm định mà phải thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định hoặc có yêu cầu chuyên gia, tư vấn thẩm tra hoặc đã có thẩm tra trước khi thẩm định thì cơ quan Nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định tại Điểm 1, 2 Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện thẩm tra trước khi thẩm định thì cơ quan Nhà nước chỉ được thu phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định tại Điểm 1, 2 Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này (theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Chinhphu.vn