In bài viết

Căn cứ xác định quyền sở hữu nhà ở ghi trên sổ đỏ

(Chinhphu.vn) - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản.

20/12/2022 07:02

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND quận cấp ngày 25/6/2008, tại trang số 2, mục III - Tài sản gắn liền với đất có ghi nội dung: "Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng: 40,00 m2".

Ông Trần Thành Nam (Hải Phòng) hỏi, nội dung ghi tại Giấy chứng nhận như nêu trên có phải là chứng nhận quyền sở hữu của người được cấp Giấy chứng nhận đối với căn nhà nêu trên hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung hỏi của ông thì UBND quận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/6/2008, là thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì:

"1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản".

Theo Khoản 4 Điều 3 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở được ghi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất có yêu cầu. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được xác định theo quy định của pháp luật thì sau những nội dung theo quy định tại Điểm b Khoản này ghi tiếp "thuộc sở hữu của… (ghi tên chủ sở hữu)".

Căn cứ quy định nêu trên thì việc ghi nội dung tại "trang số 2, mục III - Tài sản gắn liền với đất có ghi nội dung: "Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng: 40,00 m2" theo nội dung phản ánh của ông là mới thể hiện "được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", nếu chủ sở tài sản đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản thì mới có đủ cơ sở để xác nhận quyền sở hữu tài sản.

Đăng Khôi