In bài viết

Căn cứ xét hình thức kỷ luật cán bộ cấp xã

(Chinhphu.vn) - Tại Điều 7 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP đã quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, trong đó, theo quy định tại Khoản 1 áp dụng đối với cán bộ có 4 hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

15/06/2022 14:02

Ông Đức Hùng (Lai Châu) hỏi, một người là Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2015-2020 và hiện nay là Phó Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện bị khai trừ Đảng vào tháng 4/2022 thì phải xử lý kỷ luật như thế nào đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016 và Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ để xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã thực hiện theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo đó, tại Điều 7 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP đã quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, trong đó, theo quy định tại Khoản 1 áp dụng đối với cán bộ có 4 hình thức kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm).

Như vậy, đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 là cán bộ nêu trên, thì căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp hết thời hiệu xử lý kỷ luật thì báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 20 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quyết định tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn