In bài viết

Căn cứ xét hưởng mức trợ cấp đối với thương binh

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Xuân Thanh (Nam Định) là thương binh hạng 3/4, tỷ lệ thương tật 51%. Năm 1987, Hội đồng y khoa kết luận ông mất sức lao động 64%, trong đó đã gộp cả tỷ lệ thương tật 51%. Ông Thanh hỏi, trường hợp của ông được hưởng những chế độ gì?

27/10/2022 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điều 24 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14, trợ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh.

Trường hợp thương binh giám định thương tật với tỷ lệ 51% thì được hưởng trợ cấp thương tật tương ứng theo bảng tổng hợp tỷ lệ thương tật.

Chinhphu.vn