In bài viết

Căn cứ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp với viên chức

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Quang (Hưng Yên) tốt nghiệp Trung cấp xây dựng năm 2007. Năm 2009 ông được tuyển dụng vào làm việc tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng Công nghiệp và Dân dụng thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên.

27/09/2016 09:20

Năm 2011, ông Quang học đại học ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, năm 2014 tốt nghiệp đại học. Ông Quang hỏi, ông có được chuyển ngạch, bậc lương từ trung cấp lên ngạch, bậc lương đại học không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ Hưng Yên trả lời như sau:

Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng Công nghiệp và Dân dụng trực thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, biên chế, nhân sự.

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công thì đơn vị có quyền tự chủ trong việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, tiếp nhận, chuyển ngạch và quản lý viên chức, trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng Công nghiệp và Dân dụng thuộc Sở Xây dựng căn cứ vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền (Sở Xây dựng) phê duyệt, nếu vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt còn nhu cầu thì đơn vị xem xét, tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với ông Quang theo quy định.

Chinhphu.vn