In bài viết

Cần làm thủ tục gia hạn sử dụng đất trước mấy tháng?

(Chinhphu.vn) - Pháp luật về đất đai đã có quy định cụ thể về thời hạn để người sử dụng đất làm thủ tục gia hạn (tối thiểu là 6 tháng trước khi hết hạn quyền sử dụng đất).

23/07/2020 14:02

Theo phản ánh của ông Lê Đàm Huy Vũ (Phú Yên), Điểm a Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất”.

Ông Vũ hỏi, thời gian “trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng” được hiểu là thời gian lớn hơn 6 tháng tính đến thời điểm hết hạn thì người sử dụng đất phải làm hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất hay là trong vòng 6 tháng trở lại đến khi hết hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất mới được phép làm hồ sơ xin gia hạn gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định gia hạn?

Ví dụ: Doanh nghiệp thuê đất 20 năm với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng đất còn đến hết ngày 1/3/2022 nhưng tại thời điểm này doanh nghiệp đã nộp hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để gia hạn sử dụng đất.

Qua xem xét thì tại thời điểm này khu đất của doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành và doanh nghiệp cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất hàng năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Như vậy, tại thời điểm hiện nay, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất của khu đất này với thời gian được gia hạn từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 1/3/2042 có đúng quy định hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai quy định: “Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này” và tại Điểm a Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: “Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất”.

Như vậy, pháp luật về đất đai đã có quy định cụ thể về thời hạn để người sử dụng đất làm thủ tục gia hạn (tối thiểu là 6 tháng trước khi hết hạn quyền sử dụng đất).

Chinhphu.vn