In bài viết

Cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng có phải kê khai kinh nghiệm?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Văn Hiếu (Hà Nội) gửi hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng do chứng chỉ cũ hết hạn. Theo kết quả xử lý thì hồ sơ của ông Hiếu không đủ điều kiện thi do chứng minh kinh nghiệm không đạt yêu cầu.

03/11/2022 09:02

Ông Hiếu tham khảo Khoản 2, Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Mẫu số 01, Phụ lục IV của Nghị định này thì không yêu cầu kê khai quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng đối với trường hợp của ông Hiếu (đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn).

Như vậy, cũng có nghĩa, đối với chứng chỉ cấp lại do hết hạn không cần chứng minh kinh nghiệm (do đã chứng minh kinh nghiệm cấp lần đầu).

Ông Hiếu đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và hướng dẫn ông hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Để thực hiện thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ông cần hoàn thiện một bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kê khai theo Mẫu số 01, Phụ lục IV.

Lưu ý, tại phần ghi chú của Mẫu số 01, Phụ lục IV có điểm không yêu cầu kê khai kinh nghiệm trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc.

Tuy nhiên, ông cần thực hiện kê khai kinh nghiệm, cung cấp các quyết định phân công nhiệm vụ tương ứng với bản kê khai kinh nghiệm (quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) và nộp về Bộ phận một cửa – Văn phòng Bộ Xây dựng để được xem xét giải quyết.

Chinhphu.vn