In bài viết

Cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có cần giấy tạm trú?

(Chinhphu.vn) - Bà Ngô Thùy L. phản ánh, Quyết định 1050/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định thủ tục làm Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài bỏ điều kiện về giấy tạm trú. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp, Sơ Tư pháp TP Hà Nội không chấp nhận hồ sơ thiếu giấy tạm trú của người nước ngoài.

11/05/2023 08:02

Bà Linh hỏi, Quyết định 1050/QĐ-BTP còn hiệu lực không, nếu còn thì tại sao Sở Tư pháp lại thực hiện trái quy định?

Về vấn đề này, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trả lời như sau:

Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và theo các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, gồm các văn bản:

- Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14.

- Luật Căn cước công dân năm 2014.

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp.

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, quy định trình tự cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam như sau:

"Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó cư trú".

Tại điểm 9, điểm 12, điểm 13, điểm 14 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 quy định:

"9. Cư trú là việc người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

12. Chứng nhận tạm trú là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định thời hạn người nước ngoài được phép tạm trú tại Việt Nam.

13. Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

14. Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực."

Như vậy, người nước ngoài có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp ngoài việc phải thực hiện theo các quy định của Luật Lý lịch tư pháp 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì phải căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, không có việc không thống nhất về thủ tục, gây mất thời gian đi lại nhiều lần và khó hiểu cho người dân như phản ánh.

Hiện Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp vẫn còn hiệu lực.

Chinhphu.vn