In bài viết

Cấp nào duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát?

(Chinhphu.vn) - Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

19/09/2020 14:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Tiến Mạnh (Quảng Bình), tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có nêu: “Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định…”.

Ông Mạnh hỏi, nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi có phải áp dụng quy định trên không vì Luật Xây dựng 2014 quy định chủ đầu tư là người phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và xác định nhiệm vụ thiết kế?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (kể cả dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư (cấp quyết định đầu tư) phê duyệt.

Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư xem xét ủy quyền cho chủ đầu tư (hoặc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư) phê duyệt như quy định tại Khoản 4 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhập vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn