In bài viết

Chào hàng cạnh tranh áp dụng cho gói thầu 2 hay 5 tỷ đồng?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Trần Lưu, Điều 18, 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, chào hành cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá không quá 2 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chào hành cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá không quá 5 tỷ đồng.

23/05/2016 10:20

Ông Lưu thắc mắc, mức giá trị áp dụng này đã thay đổi so với Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 nhưng tại sao Thông tư của Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên mức cũ là 2 tỷ đồng. Vậy để thực hiện đấu thầu thì áp dụng văn bản nào?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển: Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu (gói thầu quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 5 tỷ đồng).

Thực hiện điểm a, khoản 6 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Theo đó khoản 1 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định: “Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ”.

Do vậy, đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị: việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn