In bài viết

Chế độ đối với cán bộ chuyên trách các Hội

(Chinhphu.vn) - Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đặc thù không phải là người nghỉ hưu, thì chế độ, chính sách thực hiện theo thoả thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật liên quan

13/06/2018 07:02

Theo phản ánh của bà Phạm Thanh Hoà (Đắk Lắk), Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 của HĐND tỉnh Đắk Lắk chỉ quy định chế độ thù lao cho người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù. Vậy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội đặc thù không phải là người nghỉ hưu thì chi trả chế độ theo quy định nào? Trường hợp cán bộ công chức xã kiêm luôn chủ tịch hội đặc thù thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, quy định:

“1. Đối với hội có tính chất đặc thù:

… d) Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, thì ngoài lương hưu, được hưởng thù lao từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

2. Chế độ, chính sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thực hiện theo thoả thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan”.

Như vậy, đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đặc thù không phải là người nghỉ hưu, thì thực hiện theo thoả thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật liên quan.

Về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp cán bộ, công chức xã kiêm luôn Chủ tịch hội đặc thù thì hiện nay chưa có quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp này.

Chinhphu.vn