In bài viết

Chế độ mai táng đối với người có công là cán bộ hưu trí

(Chinhphu.vn) - Bố của ông Nguyễn Hà Nội (Hưng Yên) là thương binh loại 4/4, tỷ lệ thương tật 31%, đồng thời là cán bộ hưu trí. Ông hỏi, khi bố của ông chết, gia đình được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí như thế nào? Có được hưởng cả chế độ hưu trí và người có công không?

16/06/2020 09:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 3, Điều 7 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định thì khi người có công với cách mạng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về BHXH. Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời là đối tượng điều chỉnh của Luật BHXH thì mai táng phí do BHXH chi trả.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, đối với người đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết. Ngoài ra, thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc một lần tùy thuộc vào điều kiện đối với thân nhân.

Như vậy, khi đối tượng là người có công với cách mạng đồng thời là người đang hưởng lương hưu chết thì thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật BHXH.

Chinhphu.vn