In bài viết

Chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày

(Chinhphu.vn) - Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% đối với thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong 180 ngày đầu. Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần

13/02/2020 08:20

Công ty của bà Minh Phương (TPHCM) có trường hợp 1 người lao động hưởng chế độ ốm đau dài do bị lao phổi. Lao động này có mức lương cơ bản là 4.697.000đ và được BHXH giải quyết chế độ ốm đau như sau:

- Từ ngày 19/7/2019 - 17/8/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/24 x 75% x 30= 4.403.436 đ.
- Từ ngày 18/8/2019 - 16/9/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/24 x 75% x 30= 4.403.436 đ.
- Từ ngày 17/9/2019 - 16/10/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/30 x 75% x 30= 3.522.750 đ. 
- Từ ngày 17/10/2019 - 15/11/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/24 x 75% x 30= 4.403.436 đ.
- Từ ngày 16/11/2019 - 15/12/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/30 x 75% x 30= 3.522.750 đ. 

Bà Phương hỏi, BHXH giải quyết chế độ ốm đau cho lao động này có đúng quy định không? Tại sao có tháng lại tính trên 30 ngày mà không phải là 24 ngày?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật BHXH được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trong đó:

a) Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% đối với thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong 180 ngày đầu. Sau khi hưởng hết thời gian 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian tiếp theo được tính như sau: Bằng 65% nếu người lao động đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên; Bằng 55% nếu người lao động đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; Bằng 50% nếu người lao động đã đóng BHXH dưới 15 năm.

b) Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngày x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trong đó, tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điểm a khoản này. Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Chinhphu.vn