In bài viết

Chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Thân Đức Thành (Gia Lai), người chưa nghỉ hưu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã sẽ được phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,15 và phụ cấp công vụ 25%, nhưng người nghỉ hưu mà giữ chức vụ này lại không được hưởng trong khi mọi công việc phối hợp thực hiện đều như nhau.

15/10/2022 08:02

Ông Thành cho rằng quy định như trên gây thiệt thòi cho Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là người nghỉ hưu.

Hệ số lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã là người về hưu là 1,75 (trong 5 năm không được nâng lương, không hưởng chế độ bằng cấp), trong khi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện hệ số là 3,3, Phó Chủ tịch hệ số là 3,2.

Lương hưu là lương trong quá trình công tác cống hiến, đóng BHXH khi về hưu được nhận nên không thể nói có lương hưu thì các khoản khác không tính, trong khi tiêu chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh từ cấp xã trở lên phải là sĩ quan nghỉ hưu. 

Do đó, ông Thành đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh cho phù hợp để bảo đảm quyền lợi của người nghỉ hưu đảm nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và người dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã) cho phù hợp.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật, đề nghị tỉnh Gia Lai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chinhphu.vn