In bài viết

Chế độ tài chính của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ

(Chinhphu.vn) – Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận (PTNT) thành lập năm 2016 từ nguồn vốn Quỹ Phát triển kinh tế phụ nữ thuộc Dự án Hỗ trợ Tam Nông do Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ.

25/09/2020 09:02

Ngày 15/1/2018, Quỹ PNNT đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Ngày 25/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với chương trình dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/8/2019.

Quỹ PNNT hỏi, Quỹ áp dụng Thông tư số 37/2019/TT-BTC để thực hiện chi các khoản chi phí từ tháng 8/2019 đến nay có đúng không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 2 về đối tượng áp dụng của Thông tư số 37/2019/TT-BTC quy định:

“1. Chương trình, dự án tài chính vi mô được thành lập và tổ chức hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg) và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”.

Theo nội dung câu hỏi của Quỹ PNNT, ngày 15/1/2018 Quỹ PNNT đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận chương trình dự án tài chính vi mô theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 37/2019/TT-BTC nêu trên, hoạt động tài chính vi mô của Quỹ PNNT thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 37/2019/TT-BTC. Thông tư số 37/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 9/8/2019.

Vì vậy, đề nghị Quỹ PNNT nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn