In bài viết

Chế độ tập sự và xếp lương khi trúng tuyển viên chức

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Thanh Hải (Khánh Hòa) tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2012. Từ năm 2013 đến tháng 4/2023, ông làm việc tại một số công ty TNHH, có đóng BHXH. Tháng 5/2023, ông Hải trúng tuyển viên chức, vị trí việc làm quản trị - hành chính tại một đơn vị sự nghiệp công lập.

06/10/2023 08:45

Ông Hải hỏi, đối chiếu với quy định tại Khoản 5 Điều 13 và tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 20/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức thì thời gian ông công tác có đóng BHXH bắt buộc trước đây tại các công ty TNHH có được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương không? Với thời gian công tác đóng BHXH như vậy, ông có được miễn chế độ tập sự không và sau khi được bổ nhiệm vào ngạch, ông có được hưởng lương bậc 4/9, hệ số 3,33 (do được cộng dồn thời gian đóng BHXH là 10 năm) hay chỉ được xếp lương bậc 1/9, hệ số 2,34?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì trường hợp ông Vũ Thanh Hải được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng thì không thực hiện chế độ tập sự.

Về căn cứ xếp lương, theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì trường hợp ông Hải được tuyển dụng làm viên chức, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Chinhphu.vn