In bài viết

Chế độ tử tuất đối với quân nhân

(Chinhphu.vn) – Chồng bà Nguyễn Thị Thuận (TPHCM) là cựu chiến binh, hưởng lương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. Ngày 25/9/2021, chồng bà chết. Tháng 10/2021, bà Thuận nộp hồ sơ hưởng chế độ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ mai táng phí và 3 tháng lương theo quy định. Bà Thuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

12/02/2023 07:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, nếu chưa được hưởng chế độ BHYT thì được hưởng chế độ BHYT và khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định pháp luật hiện hành về chính sách BHXH.

Như vậy, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước hưởng chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được hưởng chế độ BHYT, chế độ mai táng phí theo quy định tại Quyết định nêu trên. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ mai táng phí.

Do đó, đề nghị bà liên hệ Ủy ban nhân dân TPHCM hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn