In bài viết

Chế độ với cán bộ công tác tại thị trấn thuộc huyện nghèo

Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ tiếp tục giải đáp một số quy định về việc áp dụng chế độ chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các thị trấn thuộc huyện nghèo.

19/04/2012 10:56

Bà Nguyễn Thị Loan (email: nguyenloanytbb@....), ông Lưu Tuấn Mạnh (email: manhtccb@...), bà Đào Thị Thu Hiền (daohien72@...), ông Trần Chí Nhân (hoanhanhg@...), phản ánh, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác tại các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Bà Loan, ông Mạnh, bà Hiền, ông Nhân muốn được biết, trường hợp cán bộ công tác tại thị trấn thuộc huyện nghèo có được hưởng chế độ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc trên như sau: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Mục III Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại thị trấn thuộc huyện nghèo không thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Chế độ ưu đãi với cán bộ công tác tại huyện nghèo

>> Những câu hỏi về chế độ với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn