In bài viết

Chế độ với công chức, viên chức làm việc tại xã khu vực II

(Chinhphu.vn) – Xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, kể từ ngày 1/12/2019.

12/06/2021 07:02

Bà Nguyễn Thị Minh Thư công tác tại trường THPT Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Căn cứ theo Điều 1, Điều 2 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Mường La là một trong 56 huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chính sách đặc thù quy định tại các Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì xã Mường Bú của huyện Mường La là xã khu vực II, không phải xã đặc biệt khó khăn.

Khoản 2, Mục III, Phần II Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo quy định: “Tất cả các xã thuộc các huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II”.

Căn cứ Công văn số 269/LĐTBXH-VPQGGN ngày 3/2/2021 về việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021, tại nội dung thứ 2 của văn bản có nêu như sau: “Năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền”.

Tại trường THPT Mường Bú, kể từ ngày 30/11/2019 trở về trước thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thuộc đối tượng người lao động làm việc tại xã thuộc huyện nghèo và đã được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

Ngày 8/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019 và thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, viên chức trường THPT Mường Bú không còn được hưởng các chế độ chính sách như vùng đặc biệt khó khăn.

Bà Thư hỏi, căn cứ các quy định đã nêu trên, công chức, viên chức và người lao động của trường THPT Mường Bú trong năm 2020 có còn được hưởng chế độ như vùng đặc biệt khó khăn nữa không? Nếu có thì căn cứ theo Nghị định hay hướng dẫn nào để thực hiện?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không thuộc phạm vi áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP kể từ ngày 1/12/2019.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Minh Thư liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sơn La (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn