In bài viết

Chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Mùi (Phú Thọ) hỏi, phí thẩm tra quyết toán của cơ quan tài chính mở tài khoản 3713 có đúng không, vì đây là nguồn tiền có nguồn gốc ngân sách nhà nước? Cơ sở để quản lý và kiểm soát phí này hiện nay theo quy định nào?

26/11/2019 09:02

Địa phương bà Mùi (cấp huyện và tỉnh) đang phân vân mở tài khoản 3713 cho Phòng Tài chính và Sở Tài chính để nhận phí thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành do chủ đầu tư chuyển đến.

Bà Mùi hỏi, thực hiện như vậy có đúng không? Chế độ kiểm soát có theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC và Thông tư số 39/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hay không (Vì trong quá trình kiểm soát chi cơ quan tài chính chỉ lập mỗi ủy nhiệm chi ghi nội dung “rút tiền thẩm tra quyết toán”, không có bảng kê chứng từ, mà không ghi cụ thể)?

Theo Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC có được chi tiền phúc lợi tập thể như “chi ngày lễ cho toàn thể cán bộ cơ quan kể cả những phòng và cán bộ không liên quan đến nhiệm vụ quyết toán” hay không? Vì chi phúc lợi tập thể thường ở nguồn dự toán tự chủ giao cho cơ quan nhà nước.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Mở tài khoản phí thẩm tra quyết toán của cơ quan tài chính

Căn cứ việc kiểm soát chi đối với chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán nêu tại Điểm 2.2 Công văn này và Điểm 4 Mục V, Phần A, Phụ lục số VI Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính được mở tài khoản 3741- Tiền gửi có mục đích để nhận và theo dõi chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành do chủ đầu tư chuyển đến.

Kiểm soát chi với chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Việc kiểm soát, thanh toán đối với chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC; đảm bảo các nội dung chi cho công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước như sau:

“a. Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

- Chi trả thù lao cho các thành viên trực tiếp thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo mức khoán hoặc theo thời gian;

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn;

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác quyết toán;

b. Cơ quan chủ trì thẩm tra, quyết toán được sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo tỷ lệ tại khoản 1 Điều này, chi tiêu theo các nội dung quy định tại điểm a khoản này. Khoản kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã được cơ quan kiểm soát thanh toán theo quy định, khi cơ quan thẩm tra chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyển sang năm sau để thực hiện”.

Đề nghị bà Mùi căn cứ quy định trên để thực hiện.

Chinhphu.vn