In bài viết

Chỉ định hay đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất?

(Chinhphu.vn) – Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư được lập căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

09/10/2018 08:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng Tâm Minh (Hà Nội) hỏi, doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, thuê đất sản xuất kinh doanh thời hạn 50 năm, hiện muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án nhà ở thương mại cho phù hợp quy hoạch phân khu được duyệt thì doanh nghiệp có được chỉ định làm chủ đầu tư không hay phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Nghị định nêu trên, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư được lập căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Để bảo đảm quyền sử dụng ổn định lâu dài của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 125 Luật Đất đai, tại thời điểm lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần xác định khu đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước hoặc sẽ được Nhà nước thu hồi (thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua theo quy định tại Khoản 3, Điều 45 Luật Đất đai).

Khu đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì không áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn