In bài viết

Chỉ định thầu rút gọn có cần đăng tải thông tin?

(Chinhphu.vn) - Bà Bùi Vân Anh (Hà Nội) hỏi, gói thầu xây lắp, sửa chữa có giá trị dưới 1 tỷ đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn thì có cần đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả trên trang đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu không? Dựa vào văn bản nào?

30/05/2019 09:02

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a và Điểm đ, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu.

Theo đó, đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này phải được đăng tải theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn