In bài viết

Chỉ được ký kết hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực

(Chinhphu.vn) - Chủ đầu tư chỉ được ký kết hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của gói thầu, hợp đồng và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp, bảo đảm tuân thủ đúng hợp đồng đã ký và các quy định pháp luật có liên quan.

04/07/2019 11:02

Ông Trần Lâm (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp tình huống sau:

Sau khi đấu thầu và ký hợp đồng xây dựng với công ty A, thì công ty A tách thành hai công ty, một công ty mang tên A, một công ty mang tên khác, đồng thời chuyển hợp đồng xây dựng vừa ký sang công ty mới thực hiện và đề nghị ban quản lý dự án ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin.

Ông Lâm hỏi, trong trường hợp này ban quản lý dự án có được ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin không và nếu được ký thì cần thủ tục gì?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Tại Khoản 6, Điều 7 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thì “Những nội dung chưa được quy định tại Nghị định này, các bên phải căn cứ vào quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện”.

Như vậy, chủ đầu tư chỉ được ký kết hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của gói thầu, hợp đồng và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp, bảo đảm tuân thủ đúng hợp đồng đã ký và các quy định pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn