In bài viết

Chi hỗ trợ cán bộ đi học từ nguồn nào?

(Chinhphu.vn) - Không quy định sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để hỗ trợ cán bộ, công chức tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ.

13/06/2020 07:02

Đầu năm 2019, đơn vị của ông Trần Đức Anh (Hà Nội) được cấp khoản kinh phí không thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (khoản 085). Trong năm đơn vị ông có cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phát sinh các khoản chi tiền ăn, chi phí đi lại, tiền nghỉ.

Ông Đức Anh hỏi, căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đơn vị ông chi tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ từ kinh phí không thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức (khoản 085) có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điểm c, khoản 3, Điều 4 (nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức) Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

c) Các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức những nội dung chi sau:

- Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung;

- Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết);

- Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nếu có).

Điểm h, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC về mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức:

h) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khoản chi phí nêu trên bảo đảm nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này phù hợp với mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC nêu trên, trường hợp cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao kiến thức thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của đơn vị để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức những nội dung chi tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ phù hợp mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; không quy định sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để hỗ trợ cán bộ, công chức tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ.

Chinhphu.vn