In bài viết

Chi nhánh có được ký hợp đồng xây dựng với tổng thầu?

(Chinhphu.vn) - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

16/01/2019 07:02

Công ty cổ phần Gas Việt Nhật (Đồng Nai) được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ tháng 4/2018.

Tháng 5/2018, Công ty đã chọn được tổng thầu xây dựng nhà máy cho dự án đầu tư này. Công ty đang trong giai đoạn soạn thảo hợp đồng xây dựng. Công ty quyết định ủy quyền cho Chi nhánh Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 để ký hợp đồng xây dựng với tổng thầu này, và cam kết chịu trách nhiệm với tổng thầu đối với việc ủy quyền này cho đến khi thực hiện xong hợp đồng xây dựng.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, Chi nhánh của Công ty có thể thay mặt và đại diện cho Công ty để ký hợp đồng với tổng thầu được không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 sử dụng 100% vốn nước ngoài. Vì vậy, dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 6, Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 và Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, Công ty cổ phần Gas Việt Nhật – Chi nhánh Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được ký hợp đồng với tổng thầu xây dựng nhà máy trong phạm vi được ủy quyền.

Chinhphu.vn