In bài viết

Chi nhánh có thể kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi được ủy quyền?

(Chinhphu.vn) - Bà Mai Trúc Liễu hỏi, Công ty ủy quyền cho chi nhánh thực hiện chức năng ngành nghề kinh doanh của công ty, nhưng ngành nghề này có điều kiện, công ty đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, vậy chi nhánh có phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để thực hiện ngành nghề do công ty ủy quyền không?

17/11/2019 07:02

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Liễu hỏi như sau:

Trên cơ sở quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh cụ thể đối với từng ngành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh có điều kiện đối với doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành cấp Sở tại địa phương nơi doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đăng ký địa điểm kinh doanh thực hiện.

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện, chẳng hạn như: Điều kiện về chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu, của thành viên; điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; điều kiện về nhân thân của người làm việc; điều kiện về cơ sở vật chất, nơi kinh doanh, dịch vụ; điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy... Mặc dù doanh nghiệp đó đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính, thì chi nhánh có trụ sở ở địa phương khác, được ủy quyền kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện đúng với hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận này.

Bởi lẽ, các điều kiện về chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu, của thành viên; Điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; điều kiện về nhân thân của người làm việc; điều kiện về cơ sở vật chất, nơi kinh doanh, dịch vụ; điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy,... ở nơi kinh doanh, dịch vụ ở địa phương này không thể thực hiện thay cho nơi kinh doanh, dịch vụ ở địa phương khác.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.