In bài viết

Chi nhánh công ty có đủ tư cách khi tham gia đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Chi nhánh không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, ngoài ra chi nhánh không thể nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập nên không được coi là hạch toán tài chính độc lập, do đó chi nhánh không đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu.

30/07/2019 10:02

Ông Diệp Năng Vũ (Ninh Thuận) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống như sau:

Công ty A mua hồ sơ mời thầu và ủy quyền cho chi nhánh của công ty A tham dự thầu (nội dung ủy quyền được ký đơn dự thầu, ký kết bảo lãnh dự thầu... và cho sử dụng dấu của chi nhánh), hồ sơ dự thầu có nội dung chính như sau:

- Tên đơn vị dự thầu là chi nhánh (ghi ở bìa hồ sơ và đơn dự thầu)

- Bảo lãnh dự thầu là chi nhánh

- Năng lực tài chính, kinh nghiệm là công ty.

Ông Vũ hỏi, biên bản mở thầu ghi tên nhà thầu là công ty hay chi nhánh? Chi nhánh có đủ tư cách hợp lệ của nhà thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Mẫu số 02 Chương IV thuộc các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn về việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng). Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền.

Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thay mình ký các tài liệu trong quá trình tham dự thầu, trong đó có việc ký hợp đồng và sử dụng con dấu của chi nhánh là không trái với hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp ủy quyền, chủ thể tham dự thầu là công ty mà không phải chi nhánh.

Trường hợp đơn dự thầu thể hiện nhà thầu tham dự thầu là chi nhánh thì theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, theo đó, chi nhánh không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, ngoài ra chi nhánh không thể nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập nên không được coi là hạch toán tài chính độc lập, do đó chi nhánh không đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu.

Chinhphu.vn