In bài viết

Chi nhánh cũng phải đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Đặng Văn Thường (Lai Châu) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đã có chứng chỉ hành nghề xây dựng của tổ chức. Nay công ty thành lập một chi nhánh ở tỉnh khác, hạch toán độc lập. Ông Thường hỏi, công ty có phải xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho chi nhánh không?

12/07/2019 08:20

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp “... có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền”.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do đó, trường hợp chi nhánh của tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện các hoạt động xây dựng theo ủy quyền thì phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn